محمد ابراهیم امیرتیمور، نوار ۹

روایت‌کننده: آقای محمد ابراهیم امیرتیمور تاریخ مصاحبه: ۳ فوریه ۱۹۸۲ محل‌مصاحبه: لاهویا - [...]