ابوالحسن ابتهاج، نوار ۱۰

روایت‌کننده: آقای ابوالحسن ابتهاج تاریخ مصاحبه: یکم دسامبر ۱۹۸۱ محل‌مصاحبه: شهر کان، فرانسه [...]