مهدی خانبابا تهرانی، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای مهدی خان‌بابا تهرانی تاریخ مصاحبه: ۲ مارچ ۱۹۸۳ محل‌مصاحبه: پاریس ـ [...]