فریدون کشاورز، نوار ۲

روایت کننده: دکتر فریدون کشاورز تاریخ: چهارم دسامبر ۱۹۸۲ محل مصاحبه: شهر الکساندریا: [...]