فلیکس آقایان، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای فلیکس آقایان تاریخ مصاحبه: ۵ مارس ۱۹۸۶ محل‌مصاحبه: شهر پاریس، فرانسه [...]