کریم سنجابی،‌ نوار ۲

روایت­کننده: آقای دکتر کریم سنجابی تارخی مصاحبه: پانزدهم اکتبر ۱۹۸۳ محل مصاحبه: شهر [...]