مهدی موتمنی، نوار ۲

روایت‌کننده: مهدی موتمنی تاریخ: ۳۰ اپریل ۱۹۸۶ محل: سن مارتن، آنتیل هلند مصاحبه‌کننده: [...]