مسعود رجوی، نوار ۲

روایت کننده:    آقای مسعود رجوی تاریخ مصاحبه: ۲۹ مه ۱۹۸۴ محل مصاحبه:  [...]