محسن مبصّر، نوار ۳

روایت کننده: تیمسار محسن مبصر تاریخ مصاحبه: ۸ اکتبر ۱۹۸۴ محل مصاحبه: لندن- [...]