مصطفی الموتی، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای دکتر مصطفی الموتی تاریخ مصاحبه: ۱۰ مارچ ۱۹۸۳ محل‌مصاحبه: شهر لندن [...]