ابوالحسن ابتهاج، نوار ۲۷

روایت‌کننده: آقای ابوالحسن ابتهاج تاریخ مصاحبه: ۱۳ اگوست ۱۹۸۲ محل‌مصاحبه: شهر کان، فرانسه [...]