کریم سنجابی، نوار ۳۲

روایت­کننده: آقای دکتر کریم سنجابی تاریخ مصاحبه: چهارم ژوئن اکتبر ۱۹۸۴ محل مصاحبه: [...]