کریم سنجابی، نوار ۳۲

روایت‌‌کننده: آقای دکتر کریم سنجابی تاریخ مصاحبه: چهارم ژوئن اکتبر ۱۹۸۴ محل مصاحبه: [...]