نعمت میرزازاده، نوار ۲

روایت کننده: آقای نعمت میرزازاده م.آزرم تاریخ مصاحبه: ۲۵ می‌۱۹۸۴ محل مصاحبه: پاریس، [...]