محسن مبصّر، نوار ۷

روایت کننده: تیمسار محسن مبصر تاریخ مصاحبه: مصاحبه ۸ اوت ۱۹۸۵ محل مصاحبه: [...]