محسن پزشکپور، نوار ۱۰

روایت‌کننده: آقای محسن پزشک‎پور تاریخ مصاحبه: ۶ آوریل ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]