مولود خانلری، نوار ۲

روایت کننده:  خانم مولود خانلری تاریخ مصاحبه:  هفتم مارچ ۱۹۸۴ محل مصاحبه: پاریس [...]