عبدالمجید مجیدی، نوار ۳

روایت‌کننده: آقای دکتر عبدالمجید مجیدی تاریخ مصاحبه: ۲۴ مه ۱۹۸۵ محل مصاحبه: پاریس- [...]