ابوالحسن ابتهاج، نوار ۳۱

روایت‌کننده: آقای ابوالحسن ابتهاج تاریخ مصاحبه: ۱۴ اگوست ۱۹۸۲ محل‌مصاحبه: شهر کان، فرانسه [...]