عبدالمجید مجیدی، نوار ۵

روایت‌کننده: آقای دکتر عبدالمجید مجیدی تاریخ مصاحبه: ۲۱ اکتبر ۱۹۸۵ محل مصاحبه: پاریس- [...]