مولود خانلری، نوار ۴

روایت کننده:  خانم مولود خانلری تاریخ مصاحبه:  هفتم مارس ۱۹۸۴ محل مصاحبه: پاریس [...]