کریم سنجابی، نوار ۳۱

روایت­کننده: آقای دکتر کریم سنجابی تاریخ مصاحبه: چهارم ژوئن اکتبر ۱۹۸۴ محل مصاحبه: [...]