مهدی پیراسته، نوار ۴

روایت‌کننده: آقای مهدی پیراسته تاریخ مصاحبه: ۶ ژوئن ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]