مهرانگیز دولتشاهی، نوار ۳

روایت‌کننده: خانم مهرانگیز دولتشاهی تاریخ مصاحبه: ۱۵ مه ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]