غلامحسین ساعدی، نوار ۳

روایت کننده:  آقای دکتر غلامحسین ساعدی تاریخ مصاحبه:        پنجم آوریل ۱۹۸۴ محل مصاحبه:         [...]