محسن مبصّر، نوار ۸

روایت کننده: تیمسار محسن مبصر تاریخ مصاحبه: ۷ اوت ۱۹۸۵ محل مصاحبه: لندن- [...]