فرهنگ مهر، نوار ۱۱

روایت‌کننده: آقای دکتر فرهنگ مهر تاریخ مصاحبه: 22 ژانویه 1986 محل‌مصاحبه: کمبریج ـ [...]