محمد پدرام، نوار ۷

روایت‌کننده: آقای محمد پدرام تاریخ مصاحبه: ۲۱ مه ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: وین ـ اتریش [...]