موسی موسوی اصفهانی، نوار ۴

روایت کننده: آقای دکتر موسی موسوی اصفهانی تاریخ مصاحبه‌: ۱۷ ژوئن ۱۹۸۵ محل [...]