امیر پیشداد، نوار ۹

روایت‌کننده: آقای دکتر امیر پیشداد تاریخ مصاحبه: ۴ مارس ۱۹۸۴ محل مصاحبه: شهر [...]