مهدی پیراسته، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای مهدی پیراسته تاریخ مصاحبه: ۳ ژوئن ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]