فرهنگ مهر، نوار ۱۴

روایت‌کننده: آقای دکتر فرهنگ مهر تاریخ مصاحبه: ۵ فوریه ۱۹۸۶ محل‌مصاحبه: کمبریج ـ [...]