فرهنگ مهر، نوار ۱۴

روایت‌کننده: آقای دکتر فرهنگ مهر تاریخ مصاحبه: 5 فوریه 1986 محل‌مصاحبه: کمبریج ـ [...]