شاهین آقایان، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای شاهین آقایان تاریخ مصاحبه: ۲۵ اکتبر ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: شهر پاریس، فرانسه [...]