منوچهر هاشمی، نوار ۹

روایت‌کننده: آقای تیمسار منوچهر هاشمی تاریخ مصاحبه: ۳ می ۱۹۸۵ محل مصاحبه: لندن، [...]