مهدی پیراسته، نوار ۱۰

روایت‌کننده: آقای مهدی پیراسته تاریخ مصاحبه: ۲۴ اکتبر ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]