محسن پزشکپور، نوار ۱۵

روایت‌کننده: آقای محسن پزشک‎پور تاریخ مصاحبه: ۸ آوریل ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]