موسی موسوی اصفهانی، نوار ۵

روایت کننده: آقای دکتر موسوی اصفهانی تارخی مصاحبه‌: ۱۷ ژوئن ۱۹۸۵ محل مصاحبه‌: [...]