احمد زیرک‌زاده، نوار ۲

روایت کننده: آقای مهندس احمد زیرک‌زاده تاريخ مصاحبه: ۱۹ مارس ۱۹۸۶ محل مصاحبه: [...]