مهرانگیز دولتشاهی، نوار ۵

روایت‌کننده: خانم مهرانگیز دولتشاهی تاریخ مصاحبه: ۱۸ مه ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]