مظفر بقایی کرمانی، نوار ۱۴

روایت‌کننده: آقای دکتر مظفر بقایی کرمانی تاریخ مصاحبه: ۱۹ ژوئن ۱۹۸۶ محل‌مصاحبه: نیویورک [...]