اسدالله مبشری، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای دکتر اسدالله مبشری تاریخ مصاحبه: ۲ ژوئیه ۱۳۸ محل مصاحبه: پاریس- [...]