جعفر شریف امامی، نوار ۳

روایت‌کننده: آقای مهندس جعفر شریف امامی تاریخ مصاحبه: ۱۳ می ۱۹۸۲ محل مصاحبه: [...]