عبدالمجید مجیدی، نوار ۷

روایت‌کننده: آقای دکتر عبدالمجید مجیدی تاریخ مصاحبه: ۲۴ اکتبر ۱۹۸۵ محل مصاحبه: پاریس- [...]