منوچهر هاشمی، نوار ۱۳

روایت‌کننده: تیمسار منوچهر هاشمی تاریخ مصاحبه: ۱۷ اکتبر ۱۹۸۵ محل مصاحبه: شهر لندن، [...]