احمد مهبد، نوار ۶

روایت‌کننده: آقای احمد مهبد تاریخ مصاحبه: 28 آوریل 1985 محل‌مصاحبه: ژنو ـ سوئیس [...]