جعفر شریف امامی، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای مهندس جعفر شریف امامی تاریخ مصاحبه: ۱۳ می ۱۹۸۲ محل مصاحبه: [...]