ابوالحسن بنی‌صدر، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای ابوالحسن بنی‌صدر تاریخ مصاحبه: ۲۱ مه ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: کشان ـ پاریس [...]