مظفر بقایی کرمانی، نوار ۲۰

روایت‌کننده: آقای دکتر مظفر بقایی کرمانی تاریخ مصاحبه: ۲۴ ژوئن ۱۹۸۶ محل‌مصاحبه: نیویورک [...]