مهدی خانبابا تهرانی، نوار ۵

روایت‌کننده: آقای مهدی خان‌بابا تهرانی تاریخ مصاحبه: ۳ مارچ ۱۹۸۳ محل‌مصاحبه: پاریس ـ [...]