محمد درخشش، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای محمد درخشش تاریخ مصاحبه: ۲۹ جون ۱۹۸۳ محل‌مصاحبه: چوی‌چیس ـ مریلند [...]