احمد مهبد، نوار ۸

روایت‌کننده: آقای احمد مهبد تاریخ مصاحبه: 30 آوریل 1985 محل‌مصاحبه: ژنو ـ سوئیس [...]